Skip to content

Privacy statement

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens, alleen indien u informatie opvraagt met de daarvoor bestemde formulieren. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Axxius BV en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar bezoekers op axxius.nl.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Axxius.nl op haar website naar verwijst. Axxius BV adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Axxius BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28.081.556.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Axxius kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Direct van u: omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan Axxius BV verstrekt.

We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en in sommige gevallen een CV.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De verkregen persoonsgegevens in eerste instantie alleen om contact op te nemen en de informatie te verstrekken waarom is verzocht.

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Eventueel voor het versturen van nieuwsbrieven per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Axxius BV verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Axxius BV daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

 • Axxius BV zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 • Axxius BV treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt contact opnemen met Axxius BV via telefoonnummer 023 – 890 6 890 of per e-mail: info@axxius.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop Axxius BV persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die Axxius met betrekking tot u verwerkt;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Axxius BV.